tom banner

Jonas Bergsten är en passionerad bibellärare och bibelöversättare som arbetar med Svenska Kärnbibeln.

Att tolka det man läser

Att tolka det man läser

Vi tolkar alla texter vi läser, vare sig vi är medvetna om det eller inte. I brevet från skattemyndigheten får vi en saklig och korrekt text. Vi kan inte säga att siffran med vår skatt är en poetisk tolkning som inte ska tas bokstavligt! Vi förväntar oss inte heller att hitta en avslutande ordvits. När jag skriver ett brev till en god vän formulerar jag mig mer familjärt, än om jag kontaktar någon för första gången.

På samma sätt är det med Bibeln. I ett evangelium skrivet av skattmasen Matteus förväntar man sig att hitta mycket siffror och en korrekthet, medan ett brev från Paulus till sin yngre medarbetare Timoteus som han rest tillsammans med under många år har en mer familjär ton.

Det finns många olika sätt att närma sig en text. Det akademiska ordet för hur vi tolkar en text är hermeneutik. Ordet härstammar från den grekiska mytologin, där Hermes var budbäraren som framförde gudarnas budskap till folket. Hermes omnämns faktiskt i Apostlagärningarna. I Lystra trodde man Paulus var Hermes, eftersom det var han som förde ordet medan Barnabas ansågs vara Zeus, se Apg 14:12.

I detta blogginlägg tänkte jag ta en enkel modell som jag fastnat för som en hjälp för att tolka Bibeln. Man kan tänka sig att man har tre boxar där man kategoriserar och lägger det man läst.

Box 1 – gäller alltid, alla kulturer, alla personer

Den första boxen lägger jag saker som gäller i alla kulturer och världsdelar, det gäller oavsett om man är gammal eller ung, bor i Sverige 2016 eller i Rom år 50 e.Kr. osv.

Ett sådant exempel är hur man blir frälst. Genom hela Bibeln ser vi att det är samma svar. Abraham blev rättfärdig genom tro, inte gärningar. I Hebreerbrevet finns en lång lista på GT hjältar som trodde på Gud. Rövaren på korset bekände sin tro på Jesus. Paulus skriver uttryckligen i Efesierbrevet att vi är frälsta av nåd, det är en gåva från Gud, inte gärningar för att ingen ska kunna skryta och bli högfärdig.

Ett stycke som Johannes 3:16 lägger vi i box 1 – det gäller alla, i alla tider!

Box 2 – gäller en viss person, en viss kultur

I box nummer två hamnar saker som verkar röra en specifik person eller situation. När Jesus sade till Petrus att lägga ut näten på andra sidan, eller gå ner i sjön och hitta ett mynt i en fisks mun var det ett ord till en person vid en viss tid. Hade vi tagit detta bokstavligt skulle vi alla flyttat ner till Galileiska sjön, köpt en båt och kastat ut nät på den andra sidan.

Ett annat exempel är när Paulus uppmanar kvinnorna i Korint att ha någonting på huvudet när de ber och profeterar, så verkar det ha varit något som gällde den kulturen. Det är något som nämns en gång i ett brev.

Box 3 – det finns en bakomliggande princip

När Jesus inleder den sista måltiden i handling och tvättar lärjungarnas fötter illustrerar han principen om att betjäna varandra. Trots att Jesus säger direkt efter denna handling i Joh 13:15 ”att han har gett oss detta exempel för att vi ska göra som han gjorde”, är det inte så vanligt med fottvagning i våra kyrkor innan nattvarden. Varför gör vi bokstavligt som Jesus gjorde med brödet och vinet, men väljer bort att fysiskt tvätta varandras fötter, trots att Jesus sade att vi skulle följa hans exempel?

Självklart förstår vi att i den delen av världen där det är dammigt och varmt var det en praktisk nödvändighet att tvätta fötterna innan måltiden, det blev liksom trevligare att äta om inte fötterna luktade illa! Denna uppgift vara den lägsta uppgiften och utfördes av en slav. Vi förstår att med detta visar Jesus på ett praktiskt sätt att vi ska betjäna varandra och tar till oss den bakomliggande principen. Vi lägger alltså stycket i Joh 13:4-17 i box 3 - det finns en bakomliggande andlig princip!

Vad avgör vilken box vi lägger saker i?

Hur gör man då för att avgöra vilken box vi lägger ett stycke vi läser ur Bibeln. Nedan följer några olika frågeställningar man kan ha med sig i sin Bibelläsning.

1) Vad säger Jesus?

Paulus skriver att Jesus är den osynlige Gudens avbild i Kol 1:15. Det grekiska ordet för avbild är ”eikon” och vårt ord ”ikon” härstammar från detta ord. Ordet beskriver det porträtt en konstnär hade målat, eller en skulptur som avbildade en person. Vi kan inte se Gud (som är Ande, se Joh 4:24), men Jesus är som ett porträtt som avbildar honom. Vi kan se Gud i Jesus.

När vi studerar vad Jesus sade, gjorde och hur han bemötte människor hjälper det oss att se hur Gud ser på en sak. Det Jesus lärde och gjorde väger tungt när vi ska avgöra vilken box vi lägger något i.

2) Vad säger andra Bibelställen?

Vad hjärtat är fullt av talar munnen (Luk 6:45). Om något är viktigt så kommer det nämnas flera gånger i Bibeln. Om samma sak upprepas gång på gång i olika kulturer i olika tider, tyder det på att det är något som alltid gäller (box 1). Om det är något som bara nämns en gång i en specifik situation, så är det troligt att det var riktat till en person eller en viss kultur (box 2).

3) Bakgrund - dåtida kultur/geografi/kontext/typ av litteratur/ordval

Det hjälper att känna till den dåtida kulturen. Att Jesus överhuvudtaget talar med kvinnan vid Sykars brun i Johannes 4 var något som gick emot den dåtida kulturen. Män talade inte offentligt med kvinnor, särskilt inte en rabbin. Geografin spelar också roll i tolkningen. Att händelsen utspelar sig på samariskt område vid deras heliga berg Gerizim och att konflikten mellan samarier och judar går tillbaka till 700 f.Kr. hjälper oss att förstå den laddade situationen.

När Paulus skriver att kvinnor ska ta emot undervisning i stillhet i 1 Tim 2 kan det hjälpa att förstå att det var även så rabbiner tog emot undervisning, se Jes 41:1; Hab 2:20; Sak 2:13. Den kända strofen från Psalm 46:10 visar på denna gudfruktiga attityd: "Bli stilla och besinna att jag är Gud" och gäller både män och kvinnor.

Om ett grekiskt/hebreiskt ord är vanligt och är väl definierat eller används bara en gång och kan ha flera betydelser avgör hur man ska tolka en vers.

4) Helige Ande / bön / Tillsammans

När Johannes skriver sitt evangelium stannar han upp i berättelsen under den sista måltiden. I samtalet under den kvällen förmedlade Jesus de viktigaste sanningarna för lärjungarna innan han lämnande dem. Han sade att hjälparen, den helige Ande, ska lära er allt, och han ska påminna er om allt jag har sagt er (Joh 14:26). När vi läser Bibeln, som är utandad av Gud (2 Tim 3:16), hjälper den Helige Ande oss att förstå Bibeln.

Det är också intressant att det står att den Helige Ande ska påminna er [plural]. Det finns en aspekt av att läsa Bibeln tillsammans, och därför är grupper som Anta Utmaningen ett forum där den Helige Ande kan hjälpa oss att påminna om vad Bibeln säger.

5) Objektivitet / Ödmjukhet

Väldigt ofta kommer vi in i ett Bibelställe med en färdig åsikt, och vill tolka den på ett visst sätt utifrån vår tradition, bakgrund och samtid.

Jakob citerar Ords 3:34 när han skriver (Jak 4:6):

Gud står emot de högmodiga,
    men ger nåd (favör) till de ödmjuka.

Nästa vers säger:

Underordna er därför Gud.

Vilket för oss in på den sista punkten.

6) Applikation

Den viktigaste punkten av dem alla är att ställa sig frågan – vad betyder det här för mig idag? Och sedan agera på Guds ord. Om jag bara är en hörare, men inte gör vad Bibeln säger, spelar det ingen roll om jag kan Hermeneutikens sju regler och kan citera Bibeln från början till slut… Mitt tal och mitt liv blir som en skrällande cymbal.

Fortsätt läs mer
3448 Träffar

Att inte trassla in sig i för mycket detaljer

Att inte trassla in sig i för mycket detaljer

När man får en vägbeskrivning är det bra att ha en översikt på sin resa. Hur långt bort är målet, åt vilket väderstreck, vilken huvudväg ska man åka på och vilka större städer ska man passera är information som hjälper mig att hamna rätt.

På samma sätt kan det vara bra att ha en översikt när man läser Bibeln, så vi inte viker av på små vägar och trasslar in oss i detaljer och förlorar huvudriktningen.

Jesus säger vid ett tillfälle ”ve er”, som inte är ett skällsord utan ett uttryck för intensiv förtvivlan och uppriktig sorg, till några som gått vilse i detaljer om små kryddväxter som helt skymde sikten från de viktigare delarna i lagen - rättvisan och barmhärtigheten och troheten. (Matteus 23:24-25)

I det här inlägget vill jag ta upp några Bibelord som hjälper oss att hålla rätt riktning när vi läser Bibeln!

Gud är god och vill ha en relation med sin skapelse

Genom hela Bibeln kan vi se att Gud söker att få en relation med människan och att det är en kamp om människors liv.

Herren är god, hans nåd (lojala kärlek) varar för evigt, och Han är trofast från generation till generation. (Psalm 100:5)

 

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Förstår vi att Gud är god och alltid vill oss vårt bästa, och att den onde vill oss illa - hjälper det att hålla riktningen!

 

både bra och dåliga exempel från människors liv

Efter varje Bibelvers står det inte – det var bra, eller det var dåligt! Ofta får vi följa människors handlingar och deras liv illustrerar andliga sanningar.

Ett sådant exempel är Josef och Juda. Kapitel 37-50 i Första Mosebok handlar om Josef och mitt i den berättelsen kommer kapitel 38 om Juda. Till en början kan det verka som berättelsen avbryts, men istället förstärks den. Judas frestelse på det sexuella området ställs i kontrast till Josefs frestelse på samma område och läsaren kan jämföra hur de båda hanterar dessa frestelser. Mitt i kapitel 38 ger Juda efter för frestelsen och beviset som Tamar har är hans signetring, kedja och stav (38:18). Centralt i kapitel 39 står Josef emot frestelsen. Han flyr men Potifars fru tar hans mantel som hon använder som ett falskt bevis för att anklaga honom (39:12).

 

Bygg inte en teologi på bara en vers

Summan av Guds ord är sanning (Ps 119:160)

Om Bibeln ofta talar om något är det är viktigt. Om något bara nämns någon gång är det troligen inte en huvudfråga och inte lika viktigt.

NT förklarar ofta GT

Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna dem som träder fram. (Heb 10:1)

Detta [högtider, nymånader och sabbater, se vers 16] är bara en skugga av det som ska komma, verkligheten själv (själva kroppen som skuggan kommer ifrån) tillhör Kristus. (Kol 2:17)

Jesus finns med i Gamla Testamentet - Jesus själv använde sig av GT för att förklara för Emmausvandrarna vad som stod om honom där. Sedan började han från början med Moseböckerna och gick vidare genom alla profeterna och förklarade för dem vad som står om honom i Skrifterna. (Luk 24:17)

I släkttavlan för Jesus i Matteus första kapitel återfinner vi även Juda och Tamar (som hade ett trassligt förhållande minst sagt). Här ser vi Guds stora frälsningsplan att i Jesu jordiska släkttavla finns det värsta av värsta missförhållanden, han bar all världens synd på sig och har berett en frälsningsväg!

GT förklarar ofta NT

Ofta används uttryck från GT i NT. När vi går tillbaka till sammanhanget där citaten hämtas hjälper det oss i förståelsen. Ett sådant exempel är i Rom 12:20 där det står:

Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.

Vad menas med att "samla glödande kol på någons huvud"? Är det att skapa en brännande smärta på din fiendes huvud?

Utifrån sammanhanget måste det vara något positivt och gott eftersom nästa vers talar om att besegra det onda med det goda. Paulus var väl förankrad i Gamla Testamentet och citerar här Ords 25:21-22 där detta ordspråk ingår i ett stycke med flera ordspråk där något fysiskt beskriver något emotionellt. Att ta av sig sina ytterkläder en kall dag illustrerar hur okänsligt det är att sjunga glada sånger till någon som har sorg, se Ords 25:20. Nordanvinden jämförs med skvaller i Ords 25:23. På samma sätt talar de glödande kolen om det känslomässiga obehag din fiende känner när hans samvete väcks till liv när du behandlar honom väl. De goda gärningarna bränner i hans samvete över den orätt han gjort dig och leder förhoppningsvis till att han ångrar sig och återupprättas.


Läs Bibeln tillsammans

Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia… (Upp 1:3)

Under de första 1500 åren hade de första kristna inte egna Biblar. När man skickade runt Uppenbarelseboken, som var en skriftrulle, så läste man den högt i församlingen. Bibelläsning var något som gjordes gemensamt – och det var saligt!!!

Paulus samtalade därför (förde en dialog) med judarna i synagogan och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på marknadsplatsen (torget, grekiska "agora") med dem som han träffade där. (Apg 17:17 Svenska Kärnbibeln)

När Paulus undervisade i synagogan och på torget så används det grekiska ordet dialegomai. Det innebar att man förde ett samtal om tron. Att få samtala om Bibeln är något bra och det är därför jag tycker om Anta Utmaningen.

Det är dock viktigt att ha en grund i Bibeln i dessa samtal. I Paulus andra brev till Tessalonike får Paulus uppmana de troende att inte plötsligt tappa fattningen och skrämmas. Den hårda förföljelsen av de kristna i detta område, tillsammans med falska profetiska ord, rykten och brev hade gjort att man trodde att Herrens dag redan inträffat och att de levde i vedermödan. (2 Thess 2:1-2)

Anledningen att de så snabbt hade blivit vilseledda kan bero på att de inte var förankrade i Skriften. I jämförelse hade de troende i Berea, strax söder om Tessalonike, ett ädlare sinnelag eftersom de varje dag forskade i Skrifterna för att verifiera och själva förstå vad Paulus sagt, se Apg 17:11. I Berea, till skillnad från tessalonikerna, trodde man inte bara på något påstått ord eller brev om det inte stämde med Bibelns budskap.

Låt oss fortsätta läsa Bibeln tillsammans här i Anta Utmaningen och ha goda samtal!

Fortsätt läs mer
3994 Träffar

Bibelläsning, träning och sport

Bibelläsning, träning och sport

Jag är kanske inte den mest lämpade att skriva om sport och träning som detta inlägg handlar om… Jag har aldrig förstått varför det finns en eget TV-program som heter Sportnytt och sportbilagor i dagstidningar. När andra passionerat kan diskutera om ett Italienskt fotbollslag ska spela 2-3-5 eller 4-2-4 tappar jag intresset ganska snabbt! (Måste erkänna att jag var tvungen att googla dessa exempel på laguppställningar.)

Däremot något som jag fascineras av är att det finns många liknelser från sportens värld i Bibeln. Paulus använder ofta sportsliga termer för att förklara det kristna livet.

I första brevet till Korint har Paulus just skrivit om hur han identifierat sig med kulturen för att vinna människor till Jesus (1 Kor 9:19-22).

Paulus praktiserar nu det han just skrivit om, att vara relevant för den kultur som han försöker nå, genom att likna det kristna livet med två grenar från isthmiska spelen som var välkända för korintierna.

De isthmiska spelen arrangerades varannan vår strax utanför Korint i staden Isthmia, endast de olympiska spelen i den närbelägna staden Olympia var större. Tävlingarna hölls för att hedra de grekiska gudarna. Utgrävningar har visat att stadion i Isthmia låg alldeles intill templet för den grekiska havsguden Poseidon, vilket bekräftar den religiösa kopplingen till spelen. Deltagarna tävlade nakna i grenar som löpning, boxning, brottning, och pankration som var en allkamp där alla medel var tillåtna. Man tävlade inte för pengar utan för äran och en segerkrans.

Utifrån den bakgrunden förstår vi Paulus uttryck (i 1 Kor 9:24):

Ni vet ju att på löparbanan [den ca 185 meter långa sprinterbanan på stadion i Isthmia] kommer alla löpare i mål, men bara en får segerpriset? Löp [ditt lopp] så att segern blir din (lägg beslag på den, gör den till din).

Han fortsätter sedan i nästa vers:

Varje atlet [löpare, boxare och gladiator] som tränar [inför de grekiska spelen] utövar självkontroll i allt. Allt detta för att vinna en segerkrans som snart vissnar, men vi för en som aldrig förgås.

Den träning som man måste genomgå för att få tävla i dessa spel var tio månader lång. Man tränade hårt och avstod från ohälsosam mat, alkohol och sexuella relationer.

Han avslutar sedan med liknelser från två sportgrenar (vers 26):

Jag för min del löper inte planlöst (utan mål, utan att släppa ögonen från mållinjen).

Jag boxas inte som en som slår i tomma luften. [Det är en verklig kamp och en verklig motståndare.]

Om vi för över dessa liknelser till bibelläsning så har det sagts att det inte är ett sprinterlopp utan ett Maraton.  Det är inte hur vi börjar som är viktigt, utan hur vi slutar – att vi kommer i mål.

Det finns ett intressant litet grekiskt ord som Paulus använder - ”sunathleo”. Det består av två ord ”sun” som betyder tillsammans och ”athleo” som man hör handlar om sport. Ordet betyder ordagrant att kämpa tillsammans som i en lagsport.

Jag tycker det är så fint att det just är det ordet om Paulus väljer att använda när han skriver det uppmuntrande brevet till Filippierna. Han önskar (i Fil 1:27) att de ska ”stå fasta i samma ande och samma sinne och sida vid sida kämpa (grekiska  sunathleo, tävla tillsammans som i en lagsport) för tron på evangelium.

När vi läser Bibeln tillsammans i Anta Utmaningen så kämpar vi sida vid sida och hjälper varandra i tron!

Fortsätt läs mer
Taggad i:
4252 Träffar

Stormen Jonas och bibelrelaterade resor!

Stormen Jonas och bibelrelaterade resor!

Förra veckan var jag och Liselotte i USA. Eftersom vi skulle flyga ut från Washington DC följde vi noga nyhetsrapporteringen kring stormen Jonas. Vi valde att ändra vår rutt med bil från Nashville och tog en lite mer norr rutt för att undvika snön! Det som slog mig var med vilken exakthet prognoserna ges. Bara några mil från oss snöade det flera decimeter, medan där vi var i Cincinnati sken solen precis som man förutsagt på vädret.

Kom att tänka på Jesu ord där han säger till fariséerna och saddukéerna:

På kvällen säger ni: 'Det blir vackert väder, eftersom himlen är röd', och på morgonen: 'I dag blir det oväder, eftersom himlen är röd och dyster.' Ni vet hur ni ska tyda himlens utseende, men ni kan inte tyda tecknen för tiderna. (Matt 16:2-3)

I vår tid kan vi förutspå vädret inte bara nästa dag utan flera veckor framåt. Vi kan beräkna banan för stormar och vindar som inte kan ses för blotta ögat.

Idag har vi alla möjligheter att studera Guds ord, vi har enorma resurser tillgängliga. Trots det är kan man lätt bli andligt blind i vår tid om man inte låter Guds ord dagligen få lysa upp vår väg. Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig (Ps 119:105). Anta Utmaningen är en bra hjälp att tillsammans hjälpas åt att fylla på olja i våra lampor!

Jag tycker det är spännande att besöka platser som hjälper till att illustrera Bibeln. Parallellt med översättandet försöker jag uppdatera sidan bibelatlas.se med intressanta platser som har bibliska anknytningar.

En sådan plats som jag nu har lagt till är den fullskaliga kopian av Parthenon templet i Athen som finns i Nashville, se bilden nedan.

b2ap3_thumbnail_7576_Parthenon_large.jpg

Den byggdes 1897. Inuti gjorde man 1990 också en kopia av Athenastatyn som är enorm, 13 meter hög. Den står centralt i templet och når nästan upp till taket, se bilden nedan och jämför med personerna nederst på bilden.

 

b2ap3_thumbnail_0736_ParthenonAthena_large.jpg

Det är troligen till denna avgud och tempel som Paulus refererar till under sitt tal i Aten. Akropolis, där Parthenon templet stod, ligger alldeles intill Aeropagen dit man för Paulus för att höra mer om den nya läran han predikade, se Apg 17:19. Paulus citerar den sista strofen i en dikt av grekiska poeten Epimenides, 600 f.Kr. "för i honom lever vi och rör oss och är till". Han fortsätter med ännu ett citat "vi är av hans släkt" från den grekiska poeten Aratos, 200 f.Kr. Båda dessa citat var riktade till den största grekiska guden Zeus i grekisk litteratur, men Paulus använder dem och riktar dem till den levande Guden.

Sedan fortsätter han i Apg 17:29: ”Därför, eftersom vi är av Guds släkt ska vi inte tänka oss att det gudomliga är som guld eller silver eller sten, något som är utformat utifrån mänsklig konstfärdighet och fantasi.”

Bibeltexten blir så levande när man ser hur Paulus tydligt syftar på att det gudomliga inte är som den guldbeklädda Athena statyn som utformats av mänsklig konstfärdighet och fantasi!

På grund av den andra Jonas (stormen alltså) åkte vi också förbi Noas ark som håller på att byggas strax söder om Cincinnati. Museet öppnar i 7 juli 2016 och kommer att hålla öppet både dag och natt de första fyrtio dagarna. Redan nu kan man skaffa "boardingpass"!

b2ap3_thumbnail_7573_arcExperience_large.jpg

Bygget är enormt och man förstår att arken var stor. I 1 Mos 6:15 står det att arkens längd skulle vara 133 meter, bredden 23 meter och höjden 13 meter. Detta blir den första fullskaliga modellen i USA. I Hong Kong finns sedan 2009 en Noas ark i skala 1:1. I Nederländerna blev Johan Huibers klar med sin fullskaliga segelbara modell 2012. Just nu håller den på att förberedas för att flyttas till Rio de Janeiro, i Brasilien, för att användas för evangelisation under Sommar OS 2016.

b2ap3_thumbnail_7678_CreationMuseum_arc_large.jpg

Liten modell av Noas ark i en monter på Creation Museeum i Cincinnati

 

Titta gärna in på bibelatlas.se om du ska ut och resa och se om det finns några intressanta platser eller museer i närheten. Det är något speciellt att få läsa Bibeln och samtidigt också se bilder, modeller och arkeologiska fynd.

Det är inte bara i Israel, USA och Europa det finns bibliska platser. I Göteborg på Röhsska museet finns två glaserade tegelreliefer från Babylon. Den satt i Ishtarporten och det är mycket troligt att Daniel gick igenom den porten någon gång kring 605 f.Kr. Under sommaren kan man besöka Eva Spångbergs gård med bibliska träfigurer i Småland. Där finns även en modell av det andra templet i Jerusalem. Gunnel Molén, som är aktiv i Facebokgruppen för Anta Utmaningen, driver tillsammans med sin man Mats museet "Den förhistoriska världen" i Umeå.

Fortsätt läs mer
2802 Träffar

Nycklar för att studera Bibeln!

Nycklar för att studera Bibeln!

Bibeln i sig är ett intressant historiskt dokument, men den är så mycket mer - den är en levande bok. Den handlar om Gud, människan och livet!

När vi läser Bibeln ser vi också att det går att hålla en distans till det vi läser. Det går att känna till detaljer, citera Bibelverser och bli en "laglärd", men aldrig låta Ordet få landa i hjärtat. Vad är det värt om jag kan citera stora portioner av Moseböckerna, känner till Jesu profetior, men skäller på min fru, är vresig och kort i tonen mot mina medmänniskor?

Anledningen till att vi läser och studerar Bibeln är för att Guds Ordet ska få "läsa" oss och få tala in i vårt liv. Jakob använder en fin bild hur Ordet är som en spegel, se Jak 1:22-24.

Det är därför vi vill slå upp platserna som nämns i en Bibelatlas och tittar på bilder från de områden som nämns. Vi läser kringlitteratur för att förstå tiden och den dåtida kulturen. Vi läser om de personer som omnämns för att se vilka de var och förstå varför de handlar som de gör. Allt det här kring bibeltexten gör att orden och handlingen blir lättare att förstå. Utan detta blir bibeln lite som Linus på linjen! Självklart kan man följa med i handlingen och förstå huvuddragen, men det hjälper att se bakgrunden och scenerna där handlingen utspelas!

När vi läser texten kan det också vara bra att ha med sig frågan om det finns något löfte, någon varning eller utmaning i texten. Vad vill texten säga till dem som den var riktad till när den skrevs och vad vill den säga till oss idag?

Ett exempel där Ordet blev levande för mig innan jul var hur Gud bekräftar vad han säger till flera personer. Ängeln Gabriel sade till Maria att hon ska ge honom namnet Jesus (Luk 1:31), men Josef då? Tittar man i Matteus så ser man att en ängel också talar till Josef. "Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder" (Matt 1:21). Gud talar både till Maria och Josef och det finns en fin samstämmighet!

Det är så värdefullt att få läsa Bibeln tillsammans. Personligen har Anta Utmaningen blivit en hjälp där vi tillsammans får gräva ur Guds Ordets rika källa!

Fortsätt läs mer
4273 Träffar

Dagens text på ett enkelt sätt - bibelnpåettår.se!

Dagens text på ett enkelt sätt - bibelnpåettår.se!

Det är värdefullt att få läsa Bibeln tillsammans. Förutom det liv Gudsordet ger så har det personligen varit så betydelsefullt att få ta till mig praktiska råd och tips från erfarna Bibelläsare.

Ett sådant var när jag i somras hörde Hans Weichbrodt berätta hur han börjar dagen med att läsa ur Psaltaren. Det har blivit ett bra sätt att börja dagen.

Idag blev ett stycke från Psaltaren 119:129-136 så levande! Psalm 119 är skriven som poesi i en alfabetisk akrostisk form. Varje vers utgår från de tjugotvå hebreiska konsonanterna i ordningsföljd. I dessa åtta verser är det bokstaven Pe som återfinnas centralt i varje vers!

b2ap3_thumbnail_hebrewPe.jpg

De hebreiska bokstäverna är mer än bara bokstäver, de är symboler och har också ett talvärde. Ofta förstärker symbolen versen och gör betydelsen ännu mer tydlig. När man ser att bokstaven Pe är en bild av en öppen mun med en tunga i förstår man bättre anledningen till Davids lite minst sagt speciella ordval i vers 131:

    ”Jag öppnar min mun och flämtar, för jag längtar efter dina bud.”

Guds ord är som syre för våra lungor – det är livsnödvändigt för vårt andliga liv! Jag öppnar min mun och flämtar, för jag längtar efter dina bud!

Vers 130 är också en underbar vers, med ett sådant fint löfte:

    ”När är dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor.”

Detta är ett ord som ofta talat till mig personligen. Jag kan identifiera mig med en enkel människa som behöver mycket av Guds ljus och förstånd. När Guds Ord öppnas upp ger det ljus och klarhet. När porten till Guds ord öppnas upp, som när en stängd dörr slås upp, ger den öppnade porten ljus och förståelse för enkla (öppna, villiga) människor.

När jag bad och funderade över hur jag skulle kunna bidra till Anta Utmaningen 2016, så blev det tydligt att jag vill vara med och öppna upp Guds Ord så att det ljuset kan få lysa in i våra liv. Jag tänkte också på vad det var som gjorde att jag själv missade att läsa under det gånga året. Ofta var det när den vanliga rutinen ruckades med resor osv. När gränsen för handbagaget var max 10 kg blev min fina stora tunga engelska ”läs-Bibel” kvar hemma, och i den Bibeln fanns läsplanen… Kommer ihåg att jag försökte leta upp mailet med vilka texter det var, men det tog tid att slå upp de fyra olika ställena för dagens läsning.

Eftersom jag håller på med Bibeln och har min bakgrund i IT så har jag lagt in alla Anta Utmaningens läsplaner på en mobilanpassad webbsida som automatiskt visar dagens text för sin valda läsplan. Den finns på praisegate.com/au men även följande domäner som är lättare att komma ihåg:

Det finns många bra appar (t.ex. Bibelstund och YouVersion) som har läsplaner, men förhoppningsvis kan denna sida hjälpa någon. Alla de bilder och kartor som jag delat under året på Anta Utmaningens Facebookgrupp finns med i Svenska Kärnbibelns översättning som används för Nya Testamentets texter.

Fortsätt läs mer
3583 Träffar

Hej mitt namn är Jonas Bergsten och jag är ny här på bloggen!

 

b2ap3_thumbnail_jonasBergsten1000x320_20151226-193605_1.png

Jag är så tacksam och glad till Gud för att få finnas med i Anta Utmaningen - ser fram emot att på nytt få läsa Bibeln tillsammans med många hängivna Bibelläsare 2016!

Under det år som gått har jag fått lära känna många nya vänner i Anta Utmaningens Facebookgrupp, och ser också fram emot nya bekantskaper detta år! Det som rört mitt hjärta är den ödmjukhet och fina stämning som har präglat inläggen, men det kanske inte borde förvåna, Bibeln är ju en levande bok som faktiskt förvandlar den som läser den!

När Olof Brandt frågade om jag ville finnas med och ha någon typ av ”Jonas hörna” i år så kändes det hedrande. Vet inte riktigt vad jag kommer att skriva om, men ett är säkert och det är att det kommer handla om Bibeln och de fantastiska skatter som finns där! Både hel och halvbibel har samma stycken i NT, så tror jag kommer fokusera på dessa passager. Utifrån min bakgrund med webbutveckling kommer det nog också ett och annat tips på hjälpmedel för att tränga in i Gudsordet!

Tycker att Lukas så fint beskriver hur Paulus och Barnabas efter sin missionsresa samlar församlingen och berättar om allt som Gud hade gjort genom dem (Apg 14:27). Fokus var inte på vad de hade gjort, utan vad Gud gjort genom dem.

På samma sätt är det är min bön att genom få visa på vad Gud gör och vad han gjort genom sitt Ord.

På återseende - Blessings!!!

 

 

Fortsätt läs mer
2711 Träffar

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se